Az INNOKUT Nonprofit Közhasznú Kft. küldetése

A Társaság küldetése, hogy olyan újszerű e­gész­ség­fej­lesz­tési, -megőrzési és be­teg­ség­meg­előzési módszereket ter­jes­szen, illetve olyan egyéb gazdasági-műszaki-in­ter­disz­cip­li­náris módszereket dol­goz­zon ki, amelyeknek segítségével a gazdasági élet operatív működésének problémái – többrétű megközelítésben – orvosolhatóvá válnak.

Az orvoslás kifejezés szó szerinti és átvitt értelemben vett jelentésére is feladatunknak érezzük, hogy működésünk során kitérjünk. Hazánk (és a fejlett világ sok más) társadalmában az egyének egészségi állapota – a stresszel teli, hajszolt életmódból adódóan – sajnos igencsak hagy kívánni valót maga után. A gazdaság szereplőit ugyanakkor ugyanezek a fizikai egyének alkotják – bármilyen pozícióra vagy beosztásra gondolunk –, így tehát egészségük javulása rövid és hosszú távon egyaránt fejlesztőleg hat a gazdaság működésére, a gazdasági és pénzügyi hatékonyság növelésére.

Ennek jegyében célul tűztük ki, hogy – a ma még csak nagyon szűk réteg által ismert – a teljes értékű egészséges életet segítő és egyúttal a természetes gyógymódot megvalósító alkati homeopátia ismereteit fokozatosan egyre több személyhez juttassuk el és az ezzel kapcsolatos információk mind szélesebb körben legyenek hozzáférhetőek. A nevelés, oktatás és ismeretterjesztés mellett a Társaság a jövőben hangsúlyt kíván fektetni a kapcsolódó kutatás támogatására is.

 
 

Mert hisszük, hogy ez a speciális terület még számos értékes e­red­ményt, összefüggést rejteget a ho­me­o­pátia jelen ismerői számára is. Az egyének egészségén keresztül ve­ze­tő út mellett további határozott gazdaságfejlesztő célkitűzésünk, hogy gazdasági, műszaki, tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi, illetve in­ter­disz­cip­li­ná­ris területen végzett innovatív kutatásaink segítségével a hatékonyságnövekedést előmozdítsuk, ahol is a rugalmasságot, a mérhetőséget, az objektivitást, valamint a szabályozott keretek közti működést tartjuk fontosnak. A Társaság kutatási tevékenységével segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy a gazdasági élet szereplői az egyes folyamatokban rendezett, szabályozott viszonyban tudjanak egymással aktívan együttműködni. Ha ügyfeleinknek konkrét, létező probléma-típusokat sikerül kutatásaink folyományaként megoldaniuk, akkor kutató munkánkat sikeresnek tekintjük.

A Társaság távlati célja, hogy kutatásaink eredményeként hosszú­távon fenntartható stabilitást nyerjen ügyfeleink operációja, működése, és reményeink szerint – kellő idő elteltével és megfelelő számú ügyfél esetén – Magyarország gazdasági életében is érezhető javulás következzen be az operatív működés, a hatékonyság, valamint a követhetőség területén. Hiszünk abban, hogy hazai és nemzetközi viszonylatban is van, és lehet is mit javítani a gazdasági szereplők egyéni egészségi és szervezeti működési kultúráján. Társaságunk ezekben kíván építő szerepet vállalni.